Відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
Написав Іванка Шевчук   
Субота, 10 грудня 2016, 14:52

eeee8 грудня 2016 року в мультимедійній аудиторії К203 навчального корпусу № 3 по вул. С. Ковалевської, 29 було проведено пленарне засідання учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». Співорганізаторами конференції, поряд з кафедрою прикладної статистики та економіки праці факультету бізнесу нашого університету, стали кафедра менеджменту Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне) та Громадська організація «Європейський аналітичний центр» (м. Київ).

Слід зазначити, що конференція викликала значний ажіотаж на національному рівні, адже організатори отримали загалом 852 тез доповідей на українській, англійській, російській, польській та білоруській мовах з різних навчальних закладів, наукових установ і організацій України та близького зарубіжжя, а кількість учасників порівняно з минулим роком збільшилася у 4 рази.

Зокрема, участь у конференції взяли викладачі і студенти 91 вищого навчального закладу з України. Крім загальновідомих вітчизняних вузів з рейтингу ТОП-20, активними учасниками інтернет-конференції стали представники ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», Тернопільського національного економічного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Київського національного торговельно-економічного університету, Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та багатьох інших.

Серед наукових установ Національної академії наук України було отримано тези від представників ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАНУ», ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ», та ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ», а також з Національної академії державного управління при Президентові України.

Серед зарубіжних учасників активну участь у конференції прийняли представники 8 вузів і установ з сусідньої Білорусі: Академия управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск), Полесский государственный университет (г. Пинск), Брестский государственный технический университет, УО «Барановичский Государственный университет», УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина», УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Горки), УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» (г. Минск). Також отримано тези від представників польського вузу – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Доповіді учасників конференції групувалися за такими науковими напрямами (секціями):

  1. Управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами.
  2. Регіональний менеджмент та міжнародне співробітництво в контексті подальшої євроінтеграції України.
  3. Менеджмент та економіка підприємства
  4. Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство.
  5. Ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство.
  6. Управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання.
  7. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів.

Враховуючи статус заходу як інтернет-конференції, пленарне засідання проходило у формі інтерактивного спілкування представників оргкомітету з визначеним колом учасниками з різних секцій, які перебували в режимі online-конференції на Skype-зв’язку. Натомість виступи доповідачів з аудиторії К203 транслювалися усім учасникам в online-режимі. Представляли наших колег-співорганізаторів в.о. завідувача кафедри менеджменту Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука к.е.н. Сергій Демидюк та фінансовий директор ГО «Європейський аналітичний центр» к.е.н. Вадим Бардась, які, до того ж, є колишніми випускниками нашого університету.

У своєму вступному слові декан факультету бізнесу Луцького НТУ, к.е.н. Надія Хвищун привітала учасників конференції та відзначила, що в сучасному глобальному інформаційному суспільстві саме інтерактивні інформаційні технології стають чи не найголовнішим і найперспективнішим засобом спілкування науковців з різних регіонів і країн, тому проведення таких заходів стає доброю традицією на факультеті бізнесу. Особливо приємно, що установи-співорганізатори конференції представляють колишні випускники Луцького НТУ, які націлені на продовження взаємовигідної співпраці з рідним вузом.

Вітаючи учасників конференції, завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці Луцького НТУ, д.е.н. Олександр Шубалий, зазначив, що порівняно з попереднім роком значно розширилася як географія, так і кількість учасників даної конференції, а також висловив переконання, що проведення такого представницького заходу дозволить підвищити престиж Луцького національного технічного університету на національному рівні та розширити коло наукового спілкування на основі використання сучасних інформаційних технологій.

bbb

Надалі оргкомітет перейшов до заслуховування доповідей учасників конференції. Виступ представника організації-співорганізатора к.е.н. Вадима Бардася стосувався висвітлення результатів аналітичного дослідження українських реалій обслуговування зовнішнього боргу. Аналітик зробив висновок, що для виходу з «боргової ями» економіка України повинна забезпечити середньорічний темп зростання на рівні не меншому як 10%, що вимагає системного реформування в усіх сферах за європейським зразком.

У своєму виступі к.е.н. Сергій Демидюк торкнувся важливої для нашого Поліського регіону проблеми реформування галузі лісового господарства шляхом відділення лісогосподарської та деревообробної сфер діяльності в юридично самостійні господарські одиниці, що дозволить не тільки посилити конкуренцію в у сфері первинного деревообробки, а й залучити додаткові інвестиції з метою забезпечення її прискореного розвитку в контексті збереження мораторію на експорт лісу-кругляку. го дослідження українських реалій обслуговування зовнішнього боргу. Аналітик зробив висновок, що для виходу з «боргової ями» економіка України повинна забезпечити середньорічний темп зростання на рівні не меншому як 10%, що вимагає системного реформування в усіх сферах за європейським зразком.

dddd

Зацікавили учасників також інтерактивні доповіді науковців, викладачів і студентів, які були представлені через Skype-зв’язок. Зокрема, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Тернопільського національного економічного університету Володимир Свірський представив online-презентацію на тему: «Валютно-курсова політика та її взаємозв’язок із зовнішньою торгівлею», яка зацікавила учасників з позицій сучасних вітчизняних реалій нестабільності валютних курсів та очікувань зростання інфляції після підняття з 1 січня 2017 року розміру мінімальної заробітної плати.

Студентка Київського національного торговельно-економічного університету Оксана Саух представила в online-режимі складену спільно з Анастасією Григораш під керівництвом к.е.н.., старшого викладача кафедри економіки та фінансів підприємства Вікторії Мельник презентацію на тему: «Провідні методи управління персоналом: сучасні реалії застосування зарубіжного досвіду в Україні», зосередивши увагу на необхідності використання у вітчизняній практиці сучасних методів управління персоналом, які взяли за основу в роботі американські і японські компанії.

qqqqСтудентка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського» Ганна Куровська виклала доповідь, підготовлену під керівництвом д-р н. з держ. упр., професора Ольги Іваницької на тему: «Механізми застосування афіліативного маркетингу», під час якої детально розповіла про перевали і недоліки цього нового підходу, а також навела приклади застосування його положень сучасними компаніями.

Також виходила на Skype-зв’язок з учасниками конференції Оксана Скаль, к.е.н., докторант ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», яка розповіла про необхідність збереження і примноження біорізноманіття в складній теперішній економічній ситуації для нашої країни, що створить умови для забезпечення ефективності землекористування в перспективі.

12121Професор кафедри прикладної статистики та економіки праці Луцького НТУ, д.е.н., професор Надія Рудь у своєму виступі-презентації розкрила особливості та перспективи функціонування віртуальних підприємств в сфері інноваційної діяльності.

На завершення пленарного засідання були заслухані доповіді-презентації студентів першого року магістратури спеціальності 051 «Економіка» Луцького НТУ. Зокрема, Марія Карпік (керівник: к.е.н., доц. Шубала І.В.) розповіла присутнім про особливості мотивації персоналу на підприємстві.

Оксана Книжник (керівник: д.е.н., професор, Рудь Н. Т.) презентувала результати наукового дослідження інтелектуального потенціалу як основи генерації нових знань. 

За підсумками узагальнення пропозицій учасників даного заходу складено резолюцію конференції та формується багатотомний збірник матеріалів, електронну версію якого буде розміщено на сайті факультету бізнесу Луцького НТУ за адресою: http://economosvita.lntu.edu.ua/nauka/internet-konferentsiyi.html

Враховуючи те, що цей науковий захід викликав значну зацікавленість серед науковців не тільки з України, а й з країн-сусідів, наступного року заплановано надати йому статус міжнародного.

Оргкомітет конференції висловлює щиру подяку усім учасникам конференції та налаштований на продовження взаємовигідної співпраці в різноманітних наукових проектах.

Олександр Шубалий

завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці

Поділись з друзями

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.