Економічний форум
Наукові книги та періодика

ekono for_mag

Висвітлення теоретико-методологічних та прикладних засад розвитку економічних систем макро-, мезо- та мікрорівнів.

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, польська, німецька

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Телефон (0332) 78-55-66.

 

Журнал № 1 2012          Журнал № 2 2012

Журнал № 3 2012          Журнал № 4 2012

Журнал № 1 2013         Журнал № 2 2013

Журнал № 3 2013                Журнал № 4 2013

        Журнал № 1 2014          Журнал № 2 2014

        Журнал № 3 2014               Журнал № 4 2014

        Журнал № 1 2015             Журнал № 2 2015

Рекомендовано до друку вченою радою

Луцького національного технічного університету

(протокол № 2 від 02 вересня 2014 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17353 — 6123 Р

Рекомендовано як фахове видання з економіки

(Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 23.02.2011 р.)

Науковий журнал входить у наукометричні бази даних РІНЦ, Ulrich's Periodicals DirectoryУ науковому журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку економіки макро-, мезо- та мікрорівнів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв підприємств, організацій установ та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов’язань.

Головний редактор:

Герасимчук З. В., д.е.н., професор

Заступник головного редактора:

Вахович І.М., д.е.н., професор

Члени редакційної колегії:

Божидарнік Т.В. д.е.н, професор

Барський Ю. М. д.е.н, професор

Ковальська Л. Л. д.е.н, професор

Кифяк В. Ф. д.е.н, професор

Кощій О.В. д.е.н, професор

Матвійчук Л.Ю. д.е.н., професор

Різник Н.С. д.е.н, професор

Рудь Н. Т. д.е.н, професор

Смовженко Т. С. д.е.н, професор

Слав’юк Р.А. д.е.н, професор

Мікула Н.А. д.е.н, професор

Кузнєцова А.Я. д.е.н, професор

Галушкіна Т.П. д.е.н, професор

Кондрашихін А.Б. д.е.н, професор

Сторонянська І.З. д.е.н, професор

Другов О. О. д.е.н, професор

Коробов Ю.І. д.е.н, професор (Росія)

Курт Кльозе д.н, професор (Німеччина)

Іван Баранчик д.н, професор (Чехія)

Луїс Фролен Рібейро д.н, професор (Потругалія)

Сristina Coşciug д.н, професор (Молдова)

Ібрагім Сулєйманов д.н, професор (Казахстан)

Веселін Благоєв д.н, професор (Болгарія)

Міхал Балог д.н, професор (Словакія)

Георг Гавтадзе д.н, професор (Грузія)

Салівончик І.М. відповідальний секретар

Рецензенти:

Карлін М.І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та оподаткуванняСхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Філиппова С.В., доктор економічних наук, професор, директор інституту бізнесу економіки таінформаційних технологій, завідувач кафедрою обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.

Адреса редакції: 43024, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, Луцький національний технічнийуніверситет, кафедра фінансів, тел. (0332) 78-55-66, e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду http://eforum-lntu.com .

Підписано до друку 02.09.2014 р. Формат А4. Папір офсетний. Гарн. таймс. Ум. друк. арк. 35

Обл.-вид.арк. 34. Тираж 100 прим. Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ (43018, м. Луцьк, вул.Львівська, 75). Свідоцтво Державного комітету телебачення та радіомовлення України ДК № 3880 від

20.09.2010 р. Зам. 251.

© Луцький національний технічний університет

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Вимоги до оформлення та подання матеріалів

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ» ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17353 — 6123 Р

Рекомендовано як фахове видання з економіки (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 23.02.2011 р.)

Журнал входить у науково метричні бази Ulrich's Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” розділи статей повинні розпочинатися такими назвами:

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.

Цілі статті.                                

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки.

Список використаних джерел.

Назви вказувати шрифтом TimesNewRomanCyrжирний розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

Стаття подається українською, російською, англійською, польською або німецькою мовами.

Стаття повинна бути набрана у форматі А4. Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 4 сторінок і не більше 10 сторінок.

Параметри сторінки: верхнє, нижнєліве, праве поле – 2,5 см.

Шапка статті: індекс УДК, прізвища та ініціали авторів (на українській, російській та англійській мові), науковий ступінь, звання, посада, назва організації — набираються з нового рядка шрифтомTimesNewRomanCyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається літерами шрифтом TimesNewRomanCyr розміром 12 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Анотація на українській, російській та англійській мовах розміщується на 1 см. нижче назви статті, виконуються шрифтом TimesNewRomanCyr розміром 10 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині. Звертаємо вашу увагу, що у статті анотації на усіх мовах повинні бути ідентичні за змістом.

Крім того, з метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог МОНмолодьспорту України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.) з 1.06.2014 р. подані авторами статті повинні супроводжуватись розширеною англомовною анотацією, поданою окремим документом. Анотація повинна містити не менше 300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сторінці А 4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).

Основний текст розміщується на 1 см нижче анотації, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом TimesNewRomanCyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Для набирання формул застосовувати редактор формул MSWordФормула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема …) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці розташовувати по тексту. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити  назву таблиці вирівнюючи по центру.

Список літератури (наявність якої є обов’язково) подається загальним списком в кінці рукопису згідно з встановленими вимогами (Бюлетень ВАК України. – 2008.— № 3) через 1 см від останнього рядка шрифтом TimesNewRomanCyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Обов'язково подати електронний варіант статті на диску CD-RW або електронною поштою.

Для авторів статей, які не мають наукового ступеня доктора наук, обов’язкова рецензія за підписом доктора економічних наук (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів).

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

 

Передбачувані періодичність випуску: чотири рази на рік (на початку кварталу). Адреса редакції: 43026, м.Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, Луцький національний технічний університет,кафедра фінансів, тел. (0332) 78-55-66,e-mail:ekonomforum_lntu@mail.ru

Поділись з друзями