ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ
Аспіранта, докторантам

reg ekon magІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

до збірника наукових праць

Економічні науки, серія «Регіональна економіка»

Статтю, заявку на участь та копію платіжних документів надіслати не пізніше 05 листопада 2016 року

До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень.

Відповідно до Постанови від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” розділи статей повинні розпочинатися наступними назвами: постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми; цілі статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки.

Назви вказувати шрифтом TimesNewRomanCyrжирний розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.Стаття подається українською мовою або перекладається редакцією за додаткову оплату. Стаття повинна бути набрана на листах формату А5 (148×210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 4 і не більше 10 сторінок.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле 1,5 см.

Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації — набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається літерами шрифтом АгіаlCyr розміром 11 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру. Шапка статті повинна подаватись на трьох мовах: українській, російській та англійській.

Анотації на українській, російській та англійській (розширена до 500 слів) мовах розміщується на 1 см. нижче назви статті, виконуються шрифтом TimesNewRomanCyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Основний текст розміщується на 1 см нижче анотації, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині. Список літератури (наявність якої є обов’язково) подається загальним списком в кінці рукопису згідно з встановленими вимогами через 1 см від останнього рядка шрифтом TimesNewRomanCyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Обов’язково подати електронний варіант статті електронною поштою. Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

За публікацію статті учасником сплачується внесок у розрахунку 45 грн. за сторінку (для одноосібних статей докторів наук публікація безкоштовна; для працівників Луцького НТУ та членів економосвіти – оплата у розмірі 50% вартості).

Банківські реквізити для перерахування коштів, щодо публікацій до збірника наукових праць Економічні науки, серія «Регіональна економіка»:

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Луцький національний технічний університет
         Код 05477296

р/р 31258322217820

банк: ДКСУ у м. Києві

МФО 820172

Призначення за публікацію статі
        

Статтю, заявку на участь та копію платіжних документів надіслати не пізніше 05 листопада 2016 року на адресу оргкомітету: 43026, м.Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, Луцький національний технічний університет, кафедра економіки та підприємництва або на електронну адресу                                               е-mail: regionalekonomika@gmail.com

Заявка

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Установа

 

Телефон:

 

- мобільний

 

e-mail

 

Адреса (для пересилки збірника)

 

Назва статті

 

Номер відділення та адреса Нової пошти у Вашому місті

 

Поділись з друзями