Економіка
Економіки

LOGO Department of Economics 31 01 2017 300ppi

Завідувач кафедри економіки

1 143Шубалий Олександр Михайлович

д.е.н, доцент

Телефон +38(0332)785666

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

м.Луцьк, вул. Софії Ковалевської,29, Корпус № 3


 Історія кафедри бере початок з 1 вересня 2007 року, коли була cтворена кафедра прикладної статистики та економіки праці. З 1 березня 2017 року кафедра прикладної статистики та економіки праці перейменована на кафедру економіки. В різні часи завідувачами кафедри були доктори економічних наук, професори Черчик Л. М., Герасимчук З. В., Матвійчук Л.Ю., Барський Ю. М. З листопада 2016 року кафедру очолює д.е.н. Шубалий О. М.

Кафедра економіки є структурним підрозділом факультету бізнесу Луцького національного технічного університету.

Навчальний процес на кафедрі здійснюють 6 штатних викладачів, серед яких 2 доктори наук4 кандидати наук.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальностямипереліку до 2016 року — «Прикладна статистика» та «Управління персоналом і економіка праці» та фаховевикладання дисциплін для студентів інших економічних спеціальностей.

Починаючи з 2016-2017 навчального року кафедра економіки здійснює підготовку майбутніх фахівців економічного профілю на освітніх рівнях бакалавр, магістр, доктор філософії (Ph .D) за новою перспективною спеціальністю 051 «Економіка», яка відноситься до галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки».

Спеціальність 051 «Економіка»

Логіка побудови навчального плану за спеціальністю 051 «Економіка» передбачає формування у студентів знань, вмінь і практичних навиків щодо основ формування, розвитку та управління соціо-еколого-економічними процесами на усіх фундаментальних рівнях економічної системи, які представлені у вигляді піраміди на рис. 1.

2 118 1

Рис. 1. Піраміда фундаментальних рівнів економічної системи, які охоплює навчання за спеціальністю 051 «Економіка»

Навчальний процес за спеціальністю «Економіка» передбачає вивчення студентами на різних курсах ряду базових навчальних дисциплін (рис. 2).

 3 96

Рис. 2. Базові навчальні дисципліни за спеціальністю 051 «Економіка»

Для студентів, які навчатимуться за освітнім рівнем «бакалавр» починаючи з другого курсу, а також для студентів магістратури (з п’ятого курсу) пропонуватиметься зробити вибір та продовжити навчання за однією із спеціалізацій:

- Національна економіка (бакалавр, магістр);

- Управління персоналом та економіка праці (бакалавр, магістр);

- Економіка довкілля та природних ресурсів (магістр).

Навчання за кожною з обраних спеціалізацій передбачає ґрунтовніше вивчення ряду спеціалізованих предметів, що дозволить сформувати у майбутніх економістів ряд відповідних фахових компетенцій.

Навчальний процес за спеціальністю 051 «Економіка» передбачає практичне оволодіння студентами сучасними інформаційно-аналітичними системами:

– 1С: Підприємство 8. Базова версія (а також детальне вивчення модулів «Зарплата і управління персоналом», «Управління по цілях і КРІ» та ін.);

– STATISTICA та STATGRAPHICS – пакети прикладних програм для проведення комплексного економіко-статистичного аналізу;

– Microsoft Project – система управління проектами, яка забезпечує розробку планів, розподілу ресурсів за завданнями, відстежування прогресу і аналізу обсягів робіт;

– Map Viewer – якісний інструмент просторового картографічного аналізу, що дозволяє будувати тематичні аналітичні карти високої якості на основі геоінформаційних і територіальних даних;

– редактор електронних таблиць Excel (зокрема, надстройки «Поиск решения» і «Пакет анализа») – використання аналітичних та графічних можливостей для вирішення локальних аналітичних завдань на рівні користувача «вище середнього».

 


Спеціалізація «Національна економіка» (бакалавр, магістр)

8Сьогодні висококваліфікований фахівець з економіки повинен володіти ключовими компетенціями не тільки на рівні окремого підприємства чи організації, а й розуміти та логіку соціально-економічних процесів на рівні регіону, виду економічної діяльності (галузі) та національної економіки в цілому. Саме для забезпечення комплексного розуміння усіх змін на макро-, мезо та мікро- рівнях економічної системи виділено окрему спеціалізацію «Національна економіка».

Спеціалізація «Національна економіка» спрямована на підготовку висококваліфікованих економістів для усіх фундаментальних рівнів економічної системи, які протягом навчання набудуть компетенцій які сьогодні вимагають роботодавці у фахівців даного профілю (на основі даних найбільшого Інтернет-порталу з пошуку роботи http://rabota.ua):

- розробка державних, регіональних, місцевих стратегій та цільових програм, прогнозів;

- проведення комплексного аналізу, оцінки та прогнозування ефективності діяльності підприємств, видів економічної діяльності, регіонів та національної економіки загалом;

- проведення економічної експертизи та консультування при розробці бізнес-проектів, просуванні громадських ініціатив;

- виконання функцій керівника економічного напрямку, економіста на підприємствах і організаціях та їх об’єднаннях;

- застосування методів та інструментів державного регулювання економіки;

- розробка положень стратегії і тактики забезпечення економічної безпеки на підприємствах і секторах національної економіки.

9

Перелік основних посад, які можуть займати фахівці з національної економіки:

- керівні та виконавські посади економічного профілю в міністерствах, комітетах Верховної Ради України, державних адміністраціях, службах, відомствах, місцевих органах влади;

- економісти та аналітики на вітчизняних і закордонних підприємствах, установах і організаціях різних видів економічної діяльності, форм власності та організаційних форм господарювання;

- керівники, експерти, консультанти, активісти економічного напрямку роботи громадських організацій, вітчизняних і міжнародних проектів розвитку національної та регіональної економіки.

Спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» (бакалавр, магістр)

10Спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» спрямована на підготовку висококваліфікованих управлінців персоналом, які у процесі навчання здобудуть теоретичні знання, вміння і практичні навики щодо формування та удосконалення систем управління персоналом різних рівнів складності для різноманітних суб’єктів господарювання, безпосередньої організації управлінського процесу, психології управління, мотивації та оцінки персоналу на основі використання сучасних зарубіжних практик.

Навчальний процес за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» передбачає практичне оволодіння студентами можливостей сучасних технологій управління персоналом:

– аутсорсинг персоналу (передача персоналу в межах підприємства);

– аутстафінг персоналу (вивід персоналу за штат компанії-замовника і оформлення його у штат компанії-провайдера);

– коучінг (навчальні персонал-технології);

– лізинг персоналу (тимчасове залучення персоналу);

– рекрутинг персоналу (підбір персоналу);

– кадровий консалтинг (надання консультаційних послуг);

– реінжиніринг персоналу (удосконалення, оптимізація процесів управління персоналом);

– скринінг персоналу (пошук допоміжного і обслуговуючого персоналу).

Спеціалізовані предмети спрямовані на формування у студентів таких основних компетенцій, які сьогодні вимагають роботодавці у фахівців з управління персоналом (на основі даних найбільшого Інтернет-порталу з пошуку роботи http://rabota.ua):

 розробка концепції управління персоналом, кадрової політики і стратегії;

 облік кадрів, інвентаризація кадрового складу, ведення кадрової документації;

 планування потреби персоналу;

 набір/відбір персоналу;

 професіональна орієнтація і адаптація персоналу;

 підготовка і розвиток персоналу;

 мотивація та оцінка персоналу;

 формування організаційної культури.

8 16

Перелік основних посад, які можуть займати фахівці з управління персоналом: керівник підприємства чи його відокремлених підрозділів, заступник керівника з персоналу; менеджер з персоналу (HR-менеджер), начальник служби управління персоналом, начальник відділу кадрів, економіст з праці, економіст з нарахування заробітної плати.

 

 

Спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів» (магістр)

12Спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів» спрямована на підготовку висококваліфікованих економістів у сфері економіки природокористування, які протягом навчання набудуть таких компетенцій, які сьогодні вимагають роботодавці у фахівців з управління персоналом (на основі даних найбільшого Інтернет-порталу з пошуку роботи http://rabota.ua):

– розробка концепцій, стратегій, програм, планів еколого-економічного розвитку на різних рівнях;

– проведення моніторингу, аналізу, оцінки та прогнозування ефективності еколого-економічної діяльності суб’єктів господарювання, регіонів, галузей;

– проведення еколого-економічної експертизи природоохоронних проектів;

– інспектування дотримання еколого-економічних вимог суб’єктами природно-ресурсної сфери;

– планування та організація підприємницької діяльності на засадах ресурсозбереження.

– здатність розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв еколого-економічної ефективності;

– проведення економічної оцінки природних ресурсів та оцінка збитків довкіллю від нераціонального природокористування;

– оцінювати ефективність інноваційно-інвестиційних проектів

– підготовка та супровід природоохоронних проектів локального, регіонального та національного масштабу.

 13

Перелік основних посад, які можуть займати фахівці з економіки довкілля та природних ресурсів:

- керівні та виконавські посади економічного профілю на сільськогосподарських, лісогосподарських, водогосподарських, видобувних підприємствах, установах і організаціях;

- фахівець економічного напрямку діяльності управлінь (департаментів, відділів) екології та природних ресурсів, екологічної інспекції обласного та районного рівнів;

- експерт з питань формування державних та регіональних програм еколого-економічного розвитку;

- фахівець-аналітик з дослідження еколого-економічної ситуації в регіоні;

- радник з еколого-економічних питань місцевих та обласних держадміністрацій, галузевих міністерств і відомств;

- консультант-аналітик з економічних та екологічних питань в консалтингових організаціях;

- експерт міжнародних, державних та регіональних еколого-економічних проектів;

- фахівець з еколого-економічного моніторингу та прогнозування.

Навчально-методична робота кафедри

Методична робота кафедри спрямована на удосконалення навчального процесу і пов'язана зі складанням та коригуванням навчальних планів і програм, розробкою навчальних посібників, навчальної та методичної літератури.

Навчальна робота кафедри складається з двох частин, а саме:

- підготовка та випуск студентів за спеціальностями «Управління персоналом та економіка праці», «Прикладна статистика», а також за новою спеціальністю «Економіка» денної та заочної форм навчання;

- обслуговування кафедри екології Луцького НТУ з наскрізної економічної підготовки студентів.

Забезпечуючи підготовку спеціалістів економічного профілю, кафедра прикладної статистики та економіки праці перейшла на нові навчальні плани, що відповідають сучасним тенденціям розвитку сфери освіти і науки. Організація та зміст підготовки фахівців здійснюється у відповідності з навчальними планами і програмами, які передбачають підготовку майбутніх фахівців на основі гуманізації, посилення фундаментальності вищої освіти, інтеграції навчального процесу з наукою та виробництвом, комп'ютеризації та інших напрямків удосконалення навчального процесу.

Бази, де проходить практика, вибираються за участю студентів з урахуванням можливого місця майбутньої роботи. Укладено договори про співпрацюз Головним управлінням статистики у Волинській області, Луцьким міським центром зайнятості та Волинським обласним центром зайнятості.

Навчальний план підготовки бакалавра передбачає проведення виробничої та фахової практики, для підготовки спеціаліста передбачається переддипломна практика, для підготовки магістра – виробнича та переддипломна практики. Розроблено відповідні методичні вказівки.

Наукова робота кафедри

Науково-дослідна робота є однією зі складових частин діяльності кафедри прикладної статистики та економіки праці.

Головним напрямом наукової роботи кафедри є дослідження актуальних проблем економіки та управління соціально-економічними системами, що знаходить свою реалізацію у проектах за комплексною науково-дослідною темою «Механізми управління соціо-еколого-економічними системами».

На кафедрі діє система поетапного контролю за ходом науково-дослідницької роботи викладачів, а також механізм надання конкретної допомоги кожному претенденту на здобуття вченого ступеня. Передбачається відповідальність завідуючого кафедри за підготовку кандидатів наук, за роботу викладачів над підвищенням своєї кваліфікації шляхом стажування, участі в наукових конференціях.

Постійно проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються важливі проблеми методології, методики викладання та сучасного стану розвитку економічної науки згідно профілю кафедри.

У 2016 році на базі кафедри відбулися такі наукові заходи:

-студентський дискусійний клуб «Працевлаштування молоді як не від’ємний елемент процвітання нашої країни» 20 травня 2016 р., 37 учасників;

- круглий стіл «Проблеми та перспективи саморозвитку персоналу» 18 травня 2016 р., 36 учасників;

- науковий семінар «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку», 06 грудня 2016 р., 19 учасників;

- ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» 08 грудня 2016 р, 852 учасники (648 іногородніх, з них 84 зарубіжних).

15 6666
77777 5555

Викладачами кафедри у 2013–2016 рр. було видано ряд  монографій, серед яких:

1. Управління соціально-економічними системами регіонального рівня: теорія та практика: монографія / [авт. кол.: Василик Н. М., Гасанов С. С., Герасимяк Н. В., Гордійчук А.І., Лорві І.Ф., Рудь Н.Т., Середа О. В., Степанов В. М., Степанова К.В., Шевчук І.В., Шубала І.В., Шубалий О.М.], під заг. ред. О.М. Шубалого; М-во освіти і науки України; Луцький НТУ. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – 376 с.

2. Рудь Н. Т. Інноваційні кластерні структури: формування та розвиток: монографія / Н. Т. Рудь, О.І. Марчук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 156.

3. Шубалий О. М. Трансформаційні процеси у лісовому секторі: інституціональні передумови та механізми реалізації: [монографія] / О. М. Шубалий. – Луцьк: Терен, 2015. – 456 с.

4. Шубалий О. М. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь [монографія] / [Е.М. Лібанова, М.А. Хвесик, О. М. Шубалий та ін.]; за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М. А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.

5. Середа О. В. Відновлювальна енергетика як новітній напрям регіональної політики сталого розвитку / О. В. Середа, Б. П. Герасимчук // Cталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТУУ «Київський політехнічний інститут» та ін. / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – С.227–235.

6. Економіко-статистичний аналіз та оцінка розвитку сільського господарства Волині / Т. В. Божидарнік, В. Ю. Науменко, О.М. Шубалий, Ю. М. Барський; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – 211 с.

7. Середа О. В. Стратегічне управління сталим розвитком міст: теорія, методологія, практика / З. В. Герасимчук, О. В. Середа [монографія]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 276с.

8. Рудь Н. Т. Інфраструктурне забезпечення інноваційних процесів: [монографія] / З. В. Герасимчук, Н. Т. Рудь. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 260 с.

9. Шубала І.В. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення: монографія / Л. М. Черчик, І. В. Шубала. – Луцьк, 2013. – 280 с.

Особлива увага надається питанню залучення студентів до науково-дослідної діяльності. Студенти беруть участь у науково-практичних конференціях, зокрема зарубіжних. Вони активно залучаються до участі в науковій роботі кафедри, спільної роботи з викладачами по підготовці наукових доповідей.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Сучасний персонал-менеджмент» (керівник: к.е.н. Середа О. В.).

Студенти кафедри займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт:

Петльоха Т. В. – диплом ІІІ ступеня переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі науки «Математичні методи, моделі в економіці» у 2014–2015 н.р. у ДВНЗ «Запорізький національний університет» (науковий керівник: Шубалий О. М.);

Руженцева В. О. – диплом ІІІ ступеня переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі науки «Економіка сільського господарства та АПК» у 2014–2015 н.р. у Подільському державному аграрно-технічному університеті (науковий керівник: Шубалий О. М.);

Петльоха Т. В. – диплом І ступеня переможця ІІ етапу ХХXVІII університетської студентської науково-технічної конференції„Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки” в Луцькому НТУ (науковий керівник: Шубалий О. М.);

Назарук О. В. – диплом ІІІ ступеня переможця ІІ етапу ХХXVІII університетської студентської науково-технічної конференції„Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки” в Луцькому НТУ (науковий керівник: Шубала І.В.);

Бугайчук О. В. – диплом ІІ ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних а гуманітарних наук у 2013–2014 н.р. з групи спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» у Полтавському університеті економіки і торгівлі (науковий керівник: Шубалий О. М.);

Руженцева В. О. – диплом ІІІ ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі науки «Кількісні методи в економіці (статистика)» у 2013–2014 н.р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (науковий керівник: Шубалий О. М.);

Бортник Н. М. – диплом ІІІ ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних а гуманітарних наук у 2012–2013 н.р. з групи спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» у Полтавському університеті економіки і торгівлі (науковий керівник: Шубалий О. М.).

20231922

 

 

 

Найкращі випускники магістратури рекомендуються до продовження навчання в аспірантурі Луцького НТУ з відривом (денна форма) чи без відриву (заочна форма) від виробництва за відповідною науковою спеціальністю 051 «Економіка», що надалі дозволить їм підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії).

Кафедра у процесі наукової діяльності співпрацює з ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Київ), ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України» (м. Львів), ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ), Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса).