Кафедра міжнародних економічних відносин
Міжнародних економічних відносин

Savosh L.V

Завідувач кафедри

Савош Лариса Вікторівна

к.е.н, доцент

Телефон +38(0332)789949

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Інформаційний буклет про спеціальність «Міжнародні економічні відносини»


 Підготовка фахівців проводиться за спеціальностями:
«Міжнародні економічні відносини» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр»

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 Згідно з наказом № 168 по Луцькому державному університету від 28 жовтня 1998 року була створена кафедра теорії економіки та менеджменту на базі кафедр: економіка підприємства, менеджмент організації, облік та аудит. Завідувачем кафедри було призначено кандидата економічних наук, доцента Князькова Олександра Петровича. Від 29 серпня 2007 року згідно з ухвалою Вченої ради університету було перейменовано кафедру теорії економіки та менеджменту на кафедру економічної теорії та міжнародної економіки. Завідувачем кафедри призначено кандидата економічних наук, доцента Божидарніка Тараса Вікторовича. У зв’язку з переходом Божидарніка Т.В. на посаду декана ФБ, від 16.10.2008 р. тимчасово виконувачем обов’язків завідувача кафедрою призначено кандидата економічних наук, доцента Никитюк Тетяну Леонтіївну. 16.10.2009 року завідувачем кафедри призначена к.е.н., доцент Савош Лариса Вікторівна.

 Викладачі кафедри Міжнародних економічних відносин забезпечують поточний навчальний процес на факультетах бізнесу; фінансів, обліку, лінгвістики та права; технологічному; комп’ютерних наук та інформаційних технологій; машинобудівному; будівництва і дизайну; екології, туризму та електроінженерії денної та заочної форм навчання. Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням науково-методичного рівня викладання та застосовують інноваційні методи навчання. Враховуючи потреби ринку праці регіону, у 2008 році на базі кафедри було здійснено організаційні заходи з розробки відповідного забезпечення та відкрито спеціальність „Міжнародна економіка”. А починаючи з 2016 року кафедра Міжнародних економічних відносин здійснює підготовку фахівців зі спеціальності  «Міжнародні економічні відносини» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

 Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» – для цілеспрямованих та працелюбних.  Економіст-міжнародник – одна з найбільш високооплачуваних посад, потреба в яких зростатиме пропорційно посиленню інтеграційних прагнень України до Європи.

Для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини», які навчатимуться за ступенем «магістр» (з п’ятого курсу) пропонуватиметься продовжити навчання за однією з спеціалізацій:

·        Міжнародні економічні відносини

·        Міжнародний бізнес

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» (МАГІСТР)

 92

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ,

ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ

знання:

з  теорії та практики міжнародних економічних відносин;

з  економічної теорії  на макро — і мікрорівнях, кон’юнктуру світових ринків;

про Концепцію європейського загального ринку та європейського інформаційного суспільства;

про  наукові методи економічного аналізу та прогнозування, розвитку економік зарубіжних країн, світових цін, тарифів, інвестиційної діяльності;

з  загальних положень міжнародної економіки, міжнародної торгівлі, міжнародного права, систему співвідношення міжнародного та акціонерного (внутрішнього державного) права;

щодо  основ діяльності міжнародних організацій, розвитку інтеграційних процесів транснаціональних корпорацій;

уміння:

використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесі вироблення раціональних управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності;

застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;

вводити та опрацьовувати інформацію, яка характеризує сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної економіки;

володіти методами і технологіями реалізації міжнародних трансакцій;

застосовувати  навички налагодження комунікацій між суб’єктами міжнародних економічних відносин;

оцінювати, інтерпретації та синтезу факторів, які визначають оптимальність рішень у сфері міжнародної економічної діяльності тощо.

навички:

з  забезпечення підготовки прийняття економічних рішень у міжнародних відносинах;

    щодо  підготовки аналітичних документів для державних структур та дипломатичних установ;

        з  розробки стратегій побудови іміджу та бренду країни або компанії;

   щодо  аналітичного та пропагандистського забезпечення зовнішньополітичних інтересів;

       з  розробки політики національної та економічної безпеки;

    у сфері  проведення моніторингу ринкового середовища на національному та міжнародному рівні;

        у забезпеченні економічної    ефективності підприємництва    в компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

комунікаційні здібності:

з роботи в команді та співробітництва;

з аргументування власної позицію;

при спілкуванні з іноземними партнерами;

самостійність і відповідальність:

при ухваленні рішень щодо організації та ведення  ЗЕД;

при застосовуванні знань, вмінь і навичок в процесі майбутньої підприємницької діяльності на світовому ринку.

 ПЕРЕВАГАМИ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» Є ТЕ, ЩО:

знання та навики студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» дають їм змогу працювати:

·              по-перше, у сфері політики, дипломатії та державного управління;

·              по-друге, стрімке зростання обсягів міжнародної торгівлі, збільшення обсягів міжнародних інвестицій, просування на національний ринок іноземних компаній та інші процеси, пов’язані з інтенсифікацією міжнародних відносин та міграцією населення, викликають потребу у економічному обслуговуванні даних процесів; 

·              по-третє, випускники  вільно володіють кількома іноземними мовами, тому є кваліфікованими перекладачами.  Велика кількість академічних годин відводиться для вивчення іноземних мов.  Загальна кількість годин з викладання іноземних мов відповідає підготовці кваліфікованого перекладача.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»:

економіст;

економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;

економіст з планування;

економіст з фінансової роботи;

оглядач з економічних питань;

економіст з договірних та претензійних робіт;

фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;

економічний радник;

дипломатичний агент;

перекладач;

дипломатичний представник (посол) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях;

працівник консульських установ України;

працівник державних центральних та місцевих органів влади і самоврядування;

працівник міжнародних організацій, міжнародних органів;

аналітик міжнародної сфери;

аналітик внутрішньодержавних політичних та економічних процесів;

референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ; фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою;

експерт-консультант із суспільно-політичних питань;

науковий співробітник-політолог;

перекладач.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»  (МАГІСТР)

 

me-promo

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ,

ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ

знання:

з теорії та практики міжнародного бізнесу та зовнішньоторговельної діяльності;

щодо сутності та значення ділової культури;

з правової грамотності, розуміння принципів побудови та укладання контрактів.

уміння:

проведення ділових переговорів так, щоб було прийнято прийнятне для обох договірних сторін вигідне рішення рішення;

використовувати кваліфіковану юридичну допомогу з тих чи інших питань;

виділяти головне і обґрунтовувати свою точку зору.

навички:

щодо усвідомлення значення глобалізації бізнесу та розуміння змісту, процесів і форм зовнішньоекономічної діяльності;      

з розпізнавання важливих для бізнесу та організації впливів чинників (глобальних, соціальних, економічних, політичних, технологічних та інших)  і врахування їх в практичному управлінні;

у сфері застосовування відповідних обстановці підходів до фінансування компанії та вирішенню фінансових проблем;

з визначення напрямів міжнародного бізнесу відповідно до умов фінансового ринку і фінансових цілей компанії; 

щодо розуміння сутності стратегічного управління міжнародним бізнесом в умовах мінливого глобального ринкового середовища.

комунікаційні здібності:

з роботи в команді та співробітництва;

з аргументування власної позицію;

при спілкуванні з іноземними партнерами;

самостійність і відповідальність:

при ухваленні рішень щодо організації та ведення  ЗЕД;

при застосовуванні знань, вмінь і навичок в процесі майбутньої підприємницької діяльності на світовому ринку.

ПЕРЕВАГАМИ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС» Є ТЕ, ЩО:

магістр з міжнародного бізнесу може адаптуватися до таких напрямів функціонального управління як: зовнішньоекономічний; економічний; техніко-технологічний; маркетинговий; обліково-контрольний; науково-дослідний; навчально-методичний. 

Протягом навчання студенти формують професійні навички та вміння з пошуку, збору та аналізу інформації із застосуванням сучасних інформаційних технологій, а також з вирішення актуальних питань міжнародного бізнесу, які дозволяють виконувати наступні виробничі функції і типові завдання діяльності фахівця:

• проведення системного аналізу макро- і мікросередовища організації, моніторингу основних конкурентів на світовому та національному ринку;

• формулювання місії і цілей організації на основі системного аналізу з урахуванням потенціалу організації та факторів зовнішнього середовища;

• розробка стратегічних цілей функціонування організації в умовах конкуренції;

• забезпечення формування фінансової, цінової, кредитно-банківської та соціальної політики компанії;

• здійснення прогнозування та сценарного бізнес-планування, використовуючи висновки з аналізу діяльності організації, маркетингові дослідження, обраної стратегії розвитку;

• прогнозування перспектив діяльності та динаміку розвитку підприємства на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку, зміни глобального економічного середовища;

• розробка ідей нових продуктів у відповідності з попитом споживачів у світовому аспекті;

• здійснення заходів щодо впровадження економічно обґрунтованих інновацій;

• забезпечення захисту інтересів компанії у взаємовідносинах із суб'єктами зовнішнього середовища. 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»:

координатор міжнародного маркетингу;

міжнародний фінансовий аналітик;

менеджер з міжнародних продаж;

менеджер міжнародного бізнесу;

фахівець з міжнародної торгівлі;

фахівець з міжнародного планування ринку;

фахівець з міжнародного фінансового планування;

ризик-менеджер в міжнародному бізнесі;

приватний підприємець у сфері міжнародного бізнесу;

викладач вищого навчального закладу; перекладач;

податковий консультант міжнародного бізнесу;

координатор міжнародної логістики;

міжнародний  PR -менеджер;

міжнародний менеджер зовнішньої звітності;

фахівець з корпоративного менеджменту у міжнародних компаніях;

фахівець з бізнес-планування міжнародних інвестиційних проектів;

директор із зовнішньоекономічних зв’язків; митний інспектор;

інспектор з експорту; агент з митного оформлення вантажів та товарів;

диспетчер з міжнародних перевезень; дипломатичний агента;

брокер / дилер з цінних паперів;

фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів; 

менеджер з валютних операцій;

функціональний менеджер різних підприємств та їх підрозділів;

спеціаліст у сфері державної служби;

економічний радник / консультант з економічних питань;

науковим консультантом з питань управління бізнес-структурами різних ієрархічних рівнів.

Наші переваги:

 

-        студенти мають змогу проходити стажування, практику, семестрове навчання у провідних вищих навчальних закладах Європи;

-   студенти інтенсивно вивчають три іноземні мови (англійська, німецька або французька, польська);

-   студенти мають змогу проходити практику на підприємствах з іноземним капіталом та за кордоном;

-   студенти мають змогу  брати участь у міжнародних студентських науково-практичних конференціях та семінарах;

-   студенти  мають змогу здійснювати регулярні стажування у Польщі, Німеччині, США, Іспанії тощо;

-   студенти мають змогу отримати паралельно другу вищу освіту із врученням диплому Республіки Польщі, Німеччини, Іспанії тощо;

-  студенти мають реальні перспективи працевлаштування за результатами стажування і практики ще під час навчання.

 

Працевлаштування випускників

Про високий рівень підготовки випускників кафедри свідчать численні позитивні відгуки від органів влади, вітчизняних та зарубіжних підприємств, установ та організацій. На ринку праці випускники Луцького НТУ є конкурентоспроможними, а показник працевлаштування студентів факультету бізнесу становить 95%. Потужні вітчизняні і зарубіжні бізнес-структури, державні установи та підприємства охоче запрошують наших студентів на виробничу та переддипломну практику з перспективою працевлаштування кращих  випускників. 

MEV1

Випускниця Сачук Анна, на робочому місці в Укрексімбанку. 

2 КЕТіМЕ

Випускниця спеціальності Ласкаржевська Катерина на робочому місці в СПТОВ«Модерн-Експо»

 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 

На кафедрі міжнародних економічних відносин працює 11 працівників з науковими ступенями та вченими званнями:

 (Баула О. В.— к.е.н., доцент; Вісина Т.М. – к.і.н., доцент; Галазюк Н. М.- к.е.н., доцент; Зелінська О.М. – к.е.н., доцент; Корольчук Л. В. – к.е.н., доцент; Кравчук О. Я.— к.е.н., доцент; Кравчук П. Я.— к.е.н., доцент;  Лютак О. М.— д.е.н., доцент; Ляшенко О. М. – д.е.н., професорСавош Л. В.— к.е.н., доцент; Урбан О. А.— к.е.н., доцент).

 

Ряд викладачів нагородженні почесними грамотами, подяками Волинської обласної держадміністрації, Волинської обласної ради, дипломами та грамотами за участь у наукових конференціях та семінарах, зокрема міжнародних.
Викладачі кафедри економічної теорії та міжнародної економіки беруть активну участь у науково – викладацькій, дослідній та виховній роботах, здійснюють методичне забезпечення дисциплін.

 

Кадрова політика кафедри будується перш за все на підвищенні кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, стажування власних кадрів, на постійному і чіткому контролі з боку керівництва виконання запланованих робіт, а також на запрошенні перспективних і молодих кадрів високої кваліфікації з  випускників нашого вузу та інших вузів.

 

Технічне та комп’ютерне забезпечення навчального процесу здійснюють 2 спеціалісти допоміжного персоналу.

 

Науково-дослідна робота

 

З 2007 року науковим напрямом кафедри було визначено: «Проблеми та перспективи України у міжнародному розподілі праці та формування механізму забезпечення міжнародної конкурентноспроможності національного виробництва».

 

На кафедрі розроблялись такі держбюджетні теми: «Механізми формування регіональних інтеграційних систем в умовах сталого розвитку» і «Регіональна політика розвитку відновлювальної енергетики».

 

Були виконані такі госпдоговірні науково-дослідні роботи: «Обґрунтування розвитку рекреаційних послуг у транскордонному регіоні»,  «Обгрунтування конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери транскордонних регіонів», «Оцінка конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери транскордонних регіонів», «Оцінка рівня геоінформаційної безпеки у туризмі», «Удосконалення управління маркетинговою діяльністю суб'єктів господарювання торгівельної сфери на ринку споживчих товарів за умов глобалізації вітчизняної економіки», «Сутність та значення інвестицій в людський капітал суб’єктів господарської діяльності торгівельної сфери в контексті глобалізаційних процесів вітчизняної економіки».

 

Викладачами кафедри за останні 5 років опубліковано 20 монографій. Крім того, було опубліковано 190 наукові статті, з них 18 статей за кордоном, у виданнях науко метричних баз даних 18 наукових статей. За цей же період було опубліковано 536 тез наукових доповідей, з них за кордоном122 тези.

 

На базі кафедри було проведено: 16 міжнародних наукових конференцій і семінарів.

 

Кафедра була співорганізатором 23 міжнародних наукових конференцій і семінарів.

 

Викладачі кафедри є Членами у редакційних колегіях наукових видань, що входять у наукометричні бази даних:

 

1. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія»: Збірник наукових праць. Луцький НТУ (Російський індекс наукового цитування (РІНЦ))

 

2. RocznikBezpieczenstwaMiedzynarodowegoDolnoslaskiejSzkolyWyzszej. Wroclaw, Polska (Jestindeksowane w baziereferencyjnejBazHum)

 

3. ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки  / Міжнародний збірник наукових праць (Російський індекс наукового цитування (РІНЦ))

 

Савош Л. В., Лютак О. М. отримали свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір монографія «Особливості використання кластерних інструментів у транскордонному туризмі» (2015р.)

 

На кафедрі щороку видається фаховий збірник наукових праць: Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія», що входить до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).

 

У 2013 році створено науково-дослідну лабораторію: «Управління зовнішньо-економічною діяльністю підприємства» (керівник: к.е.н. доц. Лютак О. М.), розроблено методику оцінки ефективності ЗЕД підприємства.

 

Викладачами кафедри за останні 5 років опубліковано 2 підручники, 15 навчальних посібників, 11 електронних видань, понад 118 методичних вказівок.

 

На кафедрі функціонує науковий студентський гурток: «Глобалізація світогосподарських зв’язків: теорія та перспективи» (керівник: к.е.н., доц. Урбан О. А.), який займається питаннями глобалізації світової економіки, транскордонного співробітництва та входження України у систему світо господарських зв’язків.

 

За результатами функціонування студентського наукового гуртка студентами під керівництвом викладачів кафедри протягом звітного періоду опубліковано: 504 наукових публікацій, з них 87 статей і 419 тез.

 

У ІІ турі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт брали участь 15 студентів.

 

Отримали диплом 1–3 ступеня на Міжнародних науково-практичних студентських конференціях 12 студентів.

 

Наші досягнення у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Міжнародна економіка»: Вєнцова Юлія, 6 місце (2010 рік); Михальчук Любов, 5 місце (2013 рік), Савченюк Ольга, 2 місце (2014 рік).

MEV3

На екскурсії в м. Берлін під час наукового стажування  у Вищій Школі Оствестфалія Ліппе (Німеччина)

 

ПАРТНЕРСТВО

 

Кафедра міжнародних економічних відносин Луцького НТУ співпрацює з вищими навчальними закладами, дослідними інститутами НАН України, органами державного управління та місцевого самоврядування у Волинській області, зокрема з такими:

 

o    Волинська обласна державна адміністрація (Департамент економічного розвитку і торгівлі, Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції), Луцька міська рада;

 

o    Київський національний економічний університет (м.Київ); Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка (м.Київ); Волинським державним університетом імені Лесі Українки (м.Луцьк), Львівською комерційною академією (м.Львів), Львівським національний університетом імені І.Франка (м.Львів), Тернопільським державним економічним університетом (м.Тернопіль), Дрогобицький державний педагогічний університет імені І.Франка (м.Дрогобич) та іншими вітчизняними і зарубіжними вузами;

 

o    з Інститутами економіки і прогнозування НАН України (м.Київ), Інститутом світової економіки та міжнародних відносин НАН України (м.Київ); Радою з вивчення продуктивних сил України НАН України (м.Київ).

 

Наші зарубіжні партнери
Польща
Люблінський технічний університет
Вища державна східноєвропейська школа в Перемишлі
Жешівська політехніка
Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації, Хелм
Вища державна школа ім.Папи Яна Павла ІІ, м.БялаПодляска
Вища господарська школа у м.Перемишлі
Нижньосілезька вища школа, м.Вроцлав
Готель Громада в Перемишлі
Мовна школа «Thebest» мгр. Генеофа Гнідка, м. Лежайськ
Білорусія
Брестський державний технічний університет
Гомельський державний технічний університет ім.П. О. Сухого

 

Полесскимгосударственнымуниверситетом м. Пінск
Великобританія
Університет Гліндор, м.Рексхем
Грузія
Батумський державний університет ім.Шота Руставелі
Німеччина
Вища школа Східна Вестфалія-Ліппе
Спілка «Мости в Україну»
Чехія
Вища школа мита та логістики, м.Преров
Болгарія
Технічний університет м.Габрово
Іспанія
GSM Барселона
Латвія
Ризький технічний університет, м. Рига
Нідерланди
Саксіонський університет прикладних наук

Португалія

Політехнічний інститут Браганса

Республіка Казахстан

Университет «Сырдария»

Республика Таджикистан

Институт предпринимательства и сервиса

 

Співпраця відбувається за такими напрямками, як: організація і проведення міжнародних конференцій і семінарів, публікації у наукових виданнях партнерів, підготовка спільних проектів, практика студентів, стажування студентів і викладачів, програми подвійного диплому тощо.

 

MEV4

 Студенти на практиці  в Hotel «GROMADA» в Перемишлі (Польща) 

MEV5

MEV6

Студенти та викладачі кафедри на науковій конференції в Нижньосілезькій Вищій Школі (м. Вроцлав, Польща)

 

Грантова діяльність

 

Викладачі кафедри брали участь у розробці 3 грантових проектів: «Європейські пріоритети Волині» фонд «Відродження» 2012р.,  «ПЛ–НТУ Транскордонний обмін досвіду» на основі програми «Україна-Польща-Білорусь 2007-2013», співфінансованого з ресурсів Європейського Інституту Сусідства і Партнерства, 2012р. та «Поширення європейських цінностей серед молоді України» Фонду «Відродження», 2014 р.

 

У 2013–2015 роках викладачі кафедри Савош Л. В. та Лютак О. М. брали участь в реалізації Проекту «ПЛ-НТУ Транскордонний обмін досвідом»IPBU.03.01.00-06-386/11–00, що реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007–2013. Програма співфінансується за рахунок коштів Європейського Союзу в межах Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства.

 

Завдяки угоді з Відділом публічної дипломатії Штаб-квартири НАТО, Брюссель (Бельгія) на базі кафедри функціонує Луцький центр з питань вивчення безпеки та Ресурсний центр зі сталого розвитку в Луцькому НТУ під керівництвом Урбан О. А.

  

Матеріальна база кафедри

 

Kафедра міжнародних економічних відносин знаходиться в м. Луцьку, вул. Софії Ковалевської, 29, де закріплені кабінет № 222 (викладацька, кабінет завідувача), а також обладнані аудиторії:
225а – міжнародні економічні відносини;
226 – управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (навчально-дослідна лабораторія);
200 – політична економія (мультимедійна аудиторія)

 

Ірина Кравчук, керівник туристичної агенції «Поїхали з нами»: 

«Концепція даної спеціальності вже від першого курсу дає широкі знання у двох напрямках: теоретичному та прикладному. Професійна, насичена організація навчального процесу і постійна підтримка викладачів дозволили отримати ті знання та навички, які допомагають мені сьогодні вирішувати проблеми та приймати правильні рішення в складних і непередбачуваних умовах українського туристичного ринку.  І хоча в період навчання мені іноді здавалося, що багато з того, чого вчать в університеті на практиці не знадобиться,  як виявилось, я помилялась. Якщо прагнеш саморозвитку і професійного зростання, то повинна досконало знати і розуміти не лише фахові основи, а й бути освіченим в менеджменті, міжнародній економіці, фінансах, маркетингу та інших ринкових питаннях. Всьому цьому навчають на спеціальності МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ Луцького НТУ»

.

Навчатися у нас престижно!

 Шановні абітурієнти!
Запрошуємо Вас здобути якісну економічну освіту
за спеціальністю  «Міжнародні економічні відносини»  

на факультеті бізнесу

Луцького національного технічного університету.

Ступінь

Необхідні документи про освіту

Термін навчання на денній чи заочній формах

Необхідні сертифікати ЗНО чи вступні випробування

Бакалавр

Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти (школи)

4 роки

Сертифікати ЗНО 2016, 2017 або 2018 р. (від 100 балів) з предметів:

1. Українська мова та література.

2. Іноземна мова (сертифікт ЗНО 2018 р.).

3. Географія або математика.

Бакалавр

(за скороченим терміном навчання)

Диплом молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

2 роки

Вступне випробування (тестування) зі спеціальності.

Магістр

Диплом бакалавра (або спеціаліста)

1,5 роки

Вступне випробування (тестування) з:

- іноземної мови (ЗНО);

- спеціальності.

Адреса кафедри міжнародних економічних відносин

 м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29

 тел. (0332) 78-99-49

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .u