Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2015 році
Приймальна комісія

LNTUПравила прийому до Луцького національного технічного університету  в 2015 році

Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ 527292, від 02.10.2014 р.).

Правила прийому розроблені приймальною комісією Луцького національного технічного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167 та затверджені Вченою радою Луцького національного технічного університету.

        І. Загальні положення

ІІ. Організація прийому до Луцького національного технічного університету

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

IV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету

VI. Організація і проведення конкурсу

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

VIII. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

IX. Цільовий прийом до Луцького національного технічного університету

Х. Зарахування за співбесідою

XI. Зарахування поза конкурсом

XII. Право на першочергове зарахування

XIII. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

XIV. Надання рекомендацій для зарахування

XV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

XVI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XVII. Наказ про зарахування

XVIII. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства у Луцькому національному технічному університету

XIX. Зарахування до Луцького національного технічного університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Луцького національного технічного університету

Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2015 році розглянуто та схвалено на засіданні Вченої ради Луцького національного технічного університету (протокол № 4 від «25» листопада 2014р.).

Приєднані файли:

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2.1 Положення про студентські гуртожитки Луцького національного технічного університету

Додаток 3. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 4. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток 6.2. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 10 балів за результатами підсумкової атестації

Додаток 7.Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу

Додаток 7.1. Порядок обчислення конкурсного балу для вступників на основі повної загальної середньої освіти у Луцькому національному технічному університеті

Додаток  8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів в 2015 році

Додаток 9.  Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до Луцького національного технічного університету для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України

Додаток 9.1. Перелік навчальних предметів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та напрямів підготовки, при вступі на який зараховується додатковий бал

Додаток 10. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого  за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Поділись з друзями

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.